Zasady bezpośredniej obsługi Klienta

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
od dnia 1 czerwca 2021 r.
wprowadza nowe zasady bezpośredniej obsługi klienta w Zespole.

Obsługa będzie odbywać się w siedzibie Zespołu, na III piętrze,
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w pokojach: 310, 313.

Zespół będzie czynny w stałych godzinach:


Poniedziałek 8.00 - 14.00
Wtorek, środa, piątek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 – 16.00

Pokój nr 313
Przyjęcie wniosków o wydanie orzeczenia,
Przyjęcie wniosków o wydanie legitymacji,
Przyjęcie wniosków na karty parkingowe,
Przyjęcie wszelkich podań, zaświadczeń, oświadczeń, uzupełnień.

Pokój nr 310
Wydawanie orzeczeń
Wydawanie kart parkingowych
Wydawanie legitymacji

W dalszym ciągu udostępniona będzie urna do składania dokumentów, zarówno przy wejściu do budynku oraz na III piętrze, obok pokoju 312.

Na korytarzu będą też dostępne niezbędne druki.

Uwaga!

Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze informuje, że od 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h. Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione od złożenia wniosku).

Cytowany powyżej przepis wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy czym tylko w odniesieniu do orzeczeń których ważność upłynęła od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 r., zasada ta jest zachowana, pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia (pkt 1).

W opinii Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych powyższe uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego m.in. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie się składu orzekającego w zespole, czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów, jak i chęć osobistego udziału w posiedzeniu składu orzekającego.


UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze informuje, że:


1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r.:

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, wystąpiła do właściwego miejscowo Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, o ponowne wydanie orzeczenia.

2. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. :

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.

3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w punkcie 1 i 2 :

- zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

4. W przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną /przedstawiciela ustawowego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień:

- w okresie od dnia 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli lekarz orzecznik przewodniczący składu orzekającego powiatowego zespołu, uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie. Wydane decyzje będą wysyłane na adres wskazany we wniosku, za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia. W związku z całkowitym wyłączeniem bezpośredniej obsługi Klientów Orzecznictwa, w trakcie trwania epidemii, wnioski o wydanie orzeczenia (do pobrania z naszej strony internetowej) należy przesyłać w miarę możliwości wyłącznie poprzez pocztę lub firmy kurierskie. Wraz z wnioskiem (prosimy wpisywać w nim nr telefonu lub adres e-mail) oraz ważnym zaświadczeniem lekarskim, należy wysłać oświadczenie o miejscu pobytu stałego (do pobrania z naszej strony internetowej), kserokopię uwierzytelnionych dokumentów medycznych potwierdzających stan zdrowia, bądź kopie takiej dokumentacji ale wraz z oryginałami (oryginały zostaną Państwu zwrócone najpóźniej z orzeczeniem). Złożony wniosek przejdzie wstępną weryfikację pod względem formalnym, a następnie, jeśli lekarz uzna, że dokumentacja medyczna jest wystarczająca, to taki komplet dokumentów będzie kierowany na komisję orzekającą, o czym poinformujemy Państwa telefonicznie.

Podstawa prawna:

art. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych inny ch ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.534)

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności


Al. Jana Pawła II 7
58-500 Jelenia Góra

tel. / fax. (0-75) 643-80-90

tel. kom. 533-170-333

NIP: 611-236-10-02


Strona: www.pzon-jeleniagora.pl

e-mail: dostępny do 31.12.2020 r.
orzecznictwo@poczta.onet.plzdjecie


nowy e-mail:
orzecznictwojeleniagora@gmail.com

EPUAP: /Orzecznictwo-JG/SkrytkaESP


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 800-1600
wtorek, środa, piątek: 1000-1400
czwartek: 1000-1600


Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00