KOMUNIKAT

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze informuje, że w okresie obowiązywania epidemii,
obsługuje klientów
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00- 14.00

AKTUALNOŚCIPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze uprzejmie informujemy, że od środy, tj. 3 czerwca 2020 r., zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klienta.

Jednak w trosce o wspólne bezpieczeństwo, zarówno Państwa, jak i pracowników urzędu, zachęcamy do załatwiania spraw, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.


UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze informuje, że:


1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r.:

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, wystąpiła do właściwego miejscowo Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, o ponowne wydanie orzeczenia.

2. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. :

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.

3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w punkcie 1 i 2 :

- zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

4. W przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną /przedstawiciela ustawowego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień:

- w okresie od dnia 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli lekarz orzecznik przewodniczący składu orzekającego powiatowego zespołu, uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie. Wydane decyzje będą wysyłane na adres wskazany we wniosku, za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia. W związku z całkowitym wyłączeniem bezpośredniej obsługi Klientów Orzecznictwa, w trakcie trwania epidemii, wnioski o wydanie orzeczenia (do pobrania z naszej strony internetowej) należy przesyłać w miarę możliwości wyłącznie poprzez pocztę lub firmy kurierskie. Wraz z wnioskiem (prosimy wpisywać w nim nr telefonu lub adres e-mail) oraz ważnym zaświadczeniem lekarskim, należy wysłać oświadczenie o miejscu pobytu stałego (do pobrania z naszej strony internetowej), kserokopię uwierzytelnionych dokumentów medycznych potwierdzających stan zdrowia, bądź kopie takiej dokumentacji ale wraz z oryginałami (oryginały zostaną Państwu zwrócone najpóźniej z orzeczeniem). Złożony wniosek przejdzie wstępną weryfikację pod względem formalnym, a następnie, jeśli lekarz uzna, że dokumentacja medyczna jest wystarczająca, to taki komplet dokumentów będzie kierowany na komisję orzekającą, o czym poinformujemy Państwa telefonicznie.

Podstawa prawna:

art. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych inny ch ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.534)

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności


Al. Jana Pawła II 7
58-500 Jelenia Góra

tel. / fax. (0-75) 643-80-90

tel. kom. 533-170-333

NIP: 611-236-10-02


Strona: www.pzon-jeleniagora.pl

e-mail: dostępny do 31.12.2020 r.
orzecznictwo@poczta.onet.plzdjecie


nowy e-mail:
orzecznictwojeleniagora@gmail.com

EPUAP: /Orzecznictwo-JG/SkrytkaESP


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 800-1600
wtorek, środa, piątek: 1000-1400
czwartek: 1000-1600


Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00