Zasady funkcjonowania Zespołu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju, od dnia 26 października 2020 r., wprowadza nowe zasady bezpośredniej obsługi klienta w Zespole.

Obsługa będzie odbywać się na parterze w budynku. MOPS-u, w pokoju nr 3. Obsługa dot. jedynie odbioru kart parkingowych oraz legitymacji osób niepełnosprawnych.

Prosimy o wrzucanie wszystkich dokumentów spiętych lub w foliowych koszulkach do skrzynki podawczej.

Tylko osoby na wózku inwalidzkim, będą obsłużone przy biurku, koło windy, po telefonicznym umówieniu z pracownikiem Zespołu.

Zespół jest czynny w stałych godzinach, jednak dla Państwa obsługa odbywać się będzie
w godzinach od 10.00 do 14.00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerami telefonów:
75 64 380 90 oraz 533 170 333.

Prosimy o wpisywanie nr telefonów kontaktowych do Państwa oraz adresów mailowych.

Od dnia 19 października 2020 r. udostępniona została dla Państwa urna do składania dokumentów, przy głównym wejściu do budynku MOPS.

W dalszym ciągu decyzje zapadać będą w trybie zaocznym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie, w przypadku braku kontaktu telefonicznego strona informowana jest listownie.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się z zachowaniem następujących wymogów:
1. osoba wchodząca musi mieć zakryte usta i nos,
2. po wejściu zobowiązana jest zdezynfekować ręce,
3. zachować dystans odległości.

W punkcie obsługi może przebywać tylko jeden klient, bez osoby towarzyszącej /nie dotyczy pełnomocnika, kuratora/.

Składanie dokumentów nadal może odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie Zespołu, bądź za pośrednictwem ePUAP.

/Przewodnicząca wraz z Kadrą Zespołu w Jeleniej Górze/

AKTUALNOŚCIPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze uprzejmie informujemy, że od środy, tj. 3 czerwca 2020 r., zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klienta.

Jednak w trosce o wspólne bezpieczeństwo, zarówno Państwa, jak i pracowników urzędu, zachęcamy do załatwiania spraw, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.


UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze informuje, że:


1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r.:

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, wystąpiła do właściwego miejscowo Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, o ponowne wydanie orzeczenia.

2. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. :

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.

3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w punkcie 1 i 2 :

- zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

4. W przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną /przedstawiciela ustawowego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień:

- w okresie od dnia 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli lekarz orzecznik przewodniczący składu orzekającego powiatowego zespołu, uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie. Wydane decyzje będą wysyłane na adres wskazany we wniosku, za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia. W związku z całkowitym wyłączeniem bezpośredniej obsługi Klientów Orzecznictwa, w trakcie trwania epidemii, wnioski o wydanie orzeczenia (do pobrania z naszej strony internetowej) należy przesyłać w miarę możliwości wyłącznie poprzez pocztę lub firmy kurierskie. Wraz z wnioskiem (prosimy wpisywać w nim nr telefonu lub adres e-mail) oraz ważnym zaświadczeniem lekarskim, należy wysłać oświadczenie o miejscu pobytu stałego (do pobrania z naszej strony internetowej), kserokopię uwierzytelnionych dokumentów medycznych potwierdzających stan zdrowia, bądź kopie takiej dokumentacji ale wraz z oryginałami (oryginały zostaną Państwu zwrócone najpóźniej z orzeczeniem). Złożony wniosek przejdzie wstępną weryfikację pod względem formalnym, a następnie, jeśli lekarz uzna, że dokumentacja medyczna jest wystarczająca, to taki komplet dokumentów będzie kierowany na komisję orzekającą, o czym poinformujemy Państwa telefonicznie.

Podstawa prawna:

art. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych inny ch ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.534)

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności


Al. Jana Pawła II 7
58-500 Jelenia Góra

tel. / fax. (0-75) 643-80-90

tel. kom. 533-170-333

NIP: 611-236-10-02


Strona: www.pzon-jeleniagora.pl

e-mail: dostępny do 31.12.2020 r.
orzecznictwo@poczta.onet.plzdjecie


nowy e-mail:
orzecznictwojeleniagora@gmail.com

EPUAP: /Orzecznictwo-JG/SkrytkaESP


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 800-1600
wtorek, środa, piątek: 1000-1400
czwartek: 1000-1600


Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00