WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH


 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1438 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

OSOBY FIZYCZNE

 • wniosek o wydanie karty parkingowej
 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydane po 1 lipca 2014 r., zawierające wpis w punkcie 9 orzeczenia o treści „spełnia” lub orzeczenie o stopniu znacznym wydane przed 1 lipca 2014 r. zawierające jeden z symboli: 04-O, 05-R lub 10-N oraz wpis w punkcie 9 orzeczenia „spełnia” (do wglądu),
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, w wys. 21 zł, do wglądu,
 • dokument tożsamości do wglądu).

 

PLACÓWKI

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • dowód rejestracyjny pojazdu placówki, do wglądu,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, w wyk. 21 zł, do wglądu,
 • dokument tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, do wglądu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek:

 • osobiście (z wyjątkiem osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, za które wniosek składają odpowiednio: rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kuratorzy),
 • listownie, w trakcie obowiązywania epidemii, tj. do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Placówka:

Wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania placówki.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek o wydanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej można złożyć do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA KART PARKINGOWYCH

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony.

Osoba niepełnosprawna otrzyma kartę na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat,

Placówka otrzyma kartę na okres 3 lat.

TERMIN

W przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne przewodniczący zespołu informuje osobę lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej lub o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem (w przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Przepisy nie przewidują złożenia odwołania od informacji o odmowie przyznania karty parkingowej.

 

OPŁATY

Za wydanie dokumentu pobierana jest opłata, w wysokości 21 zł, w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, bądź na konto Zespołu.

Nr konta: 76 1160 2202 0000 0000 6011 5768
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – opłata za wybadanie karty parkingowej.

Kasa MOPS czynna 10.00-14.00, parter budynku MOPS-u.

TRYB ODWOŁAWCZY – brak

 

pdfObowiązujący druk o wydanie karty parkingowej

Zmiany w przepisach prawnych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
EPUAP: /Orzecznictwo-JG/SkrytkaESP
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.