KONKURS - pobierz plik PDF


WYNIKI KONKURSU - pobierz plik PDF


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
- referenta ds. obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze

Nabór nr 1/2016
Liczba wakatów: 1 pełny etat
Data publikacji ogłoszenia: 28.04.2016 r.
Termin składania ofert upłynął: 12.05.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru na stanowisko urzędnicze - referenta do spraw obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Jeleniej Górze, została wybrana:

Pani Anna Romanowska,
zam. Nowa Kamienica


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Romanowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się niezbędną wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnościami wymaganymi do zatrudnienia na w/w stanowisku. Bardzo dobrze zna tematykę dotyczącą osób niepełnosprawnych, dodatkowo posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta niepełnosprawnego.


KONKURS


PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W JELENIEJ GÓRZE (PZOON)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W PZOON JELENIA GÓRA


 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  • referent,
  • pełny etat,
  • zatrudnienie od 01.06.2016 r.

 2. Wymagania niezbędne kandydata:
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe na kierunku administracja, ekonomia lub prawo,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
  • bardzo dobrą znajomość regulacji prawnych dotyczących przedmiotowego stanowiska, tj.: Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, Ustawy- Prawo o ruchu drogowym (w zakresie kart parkingowych), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o samorządzie powiatowym,
  • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub rządowej- mile widziana praca z osobami niepełnosprawnymi (dopuszczalny staż absolwencki z Powiatowego Urzędu Pracy).

 3. Wymagania dodatkowe kandydata:
  • umiejętność obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, laminarka),
  • umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, obowiązkowość, rzetelność.

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • w zakresie wystawiania kart parkingowych:
   • wprowadzanie do EKSMoN-u wniosków o wydanie kart parkingowych,
   • tworzenie wszelkich pism służących realizacji kart parkingowych,
   • zawiadamianie wnioskodawców o terminach odbioru kart parkingowych,
   • wystawianie, w imieniu Przewodniczącej kart parkingowych,
   • wydawanie kart parkingowych oraz udzielanie niezbędnych informacji o przysługujących przywilejach,
   • archiwizacja dokumentacji,
   • prowadzenie rejestru wydanych kart parkingowych,
   • prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości.
  • w zakresie obsługi administracyjno-biurowej:
   • przyjmowanie wniosków o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, niepełnosprawności i wniosków o wydanie kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także innej korespondencji wpływającej do Zespołu,
   • udzielanie zainteresowanym wyczerpującej informacji z zakresu zadań realizowanych przez Zespół,
   • przygotowywanie materiałów na posiedzenie składów orzekających,
   • obsługa posiedzeń składów orzekających- protokołowanie ich przebiegu, przygotowywanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
   • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w postępowaniu odwoławczym,
   • prowadzenie rejestrów spraw i dziennika korespondencji,
   • archiwizacja akt orzeczniczych,
   • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,
  • w zakresie obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności:
   • wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Osób Niepełnosprawnych,
   • tworzenie wszelkich pism dotyczących realizacji zadań Zespołu,
   • analizowanie i sporządzenie na podstawie danych statystycznych niezbędnych zestawień i analiz na potrzeby Zespołu.
   • wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonego, niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań Zespołu.

 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Praca na III piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 7. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość przejść, budynek jest wyposażony w windę. Stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym, obsługą klientów, rozmowami telefonicznymi, obsługą urządzeń biurowych.

 6. Wymagane dokumenty
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe,
  • oświadczenie o treści:
   ”Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

  Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 58-500 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 7, sekretariat 310, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze”, lub listownie, do dnia 12.05.2016 r., do godziny 16.00. List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”, oraz własnoręcznym podpisem.

  Ogłoszenie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra, na stronie pzon-jeleniagora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Powiatowego Zespołu (siedziba Zespołu, III piętro).

 7. Zasady naboru na stanowisko:
  Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja powołana Zarządzeniem Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze, w 3 etapach postępowania:

  I etap

  Analiza dokumentów złożonych przez kandydatów. Celem analizy dokumentów jest ustalenie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

  II etap

  Do drugiego etapu postępowania zostaną zakwalifikowani kandydaci spełniający wymagania formalne. W drugim etapie zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny. O terminie egzaminu teoretycznego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

  III etap

  Do trzeciego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi z egzaminu teoretycznego. Trzecim etapem postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko będzie rozmowa kwalifikacyjna, która będzie dotyczyć predyspozycji kandydata do pracy na stanowisku. Wyniki konkursu zostaną upublicznione w ciągu 14 dni od zakończenia naboru na tablicy informacyjnej Zespołu, w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu oraz na stronie www.pzon-jeleniagora.pl Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 64 380 90 oraz 533 170 333.

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze zatrudnionych jest mniej niż 25 pracowników.


                                             Z up. Przewodniczącej Powiatowego Zespołu
                                             ds. Orzekania o Niepełnosprawności
                                             w Jeleniej Górze
                                             /-/ Katarzyna Łobacz- Chowańska
                                             Sekretarz Zespołu

Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00