Załatwianie spraw

a) Wydanie orzeczenia po raz pierwszy:

     Podstawą wszczęcia postępowania w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności osoby zainteresowanej jest złożenie w Zespole kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

  • wniosek w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, wypełniony w całości (przez osobę zainteresowaną) i opatrzony podpisem. W przypadku, osób ubezwłasnowolnionych, podpis na wniosku składa opiekun prawny. Dokument stanowiący o ustanowieniu opiekuna prawnego (ksero) winien zostać dołączony do wniosku;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wypełnione w całości przez lekarza. Jeśli dane osobowe na zaświadczeniu wypełnione są przez osobę inną, lekarz powinien potwierdzić je swoim podpisem i pieczątką, umieszczając je bezpośrednio pod danymi; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu – jest ważne 30 dni od daty wystawienia!!!
  • zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającegoze szczegółowym opisem stanu zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego (dotyczy osób, którym długotrwała i nierokująca poprawy choroba uniemożliwia przybycie na posiedzenie składu orzekającego)!!!
  • kserokopie dokumentów medycznych, takich jak: wypisy szpitalne, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań laboratoryjnych, opisy zdjęć RTG, tomografii itp. Należy mieć przy sobie także oryginały w/w dokumentów;
  • kserokopię posiadanego orzeczenia wydanego przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub ZUS, KIZ, KRUS, MON;
  • kserokopię dokumentu tożsamości – dotyczy osób pełnoletnich oraz kserokopię aktu urodzenia lub innego dokumentu ze zdjęciem – dotyczy osób poniżej 18 roku życia;
  • oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu, w przypadku osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku;
  • oświadczenie osoby zainteresowanej wyrażające zgodę na dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przez ośrodek pomocy społecznej.
      W przypadku braku któregokolwiek z w/w elementów kompletnego wniosku, osoba zainteresowana zostanie wezwana do usunięcia braków formalnych bądź do uzupełnienia brakujących dokumentów.

     W trakcie procedury orzeczniczej, po przejrzeniu dokumentacji medycznej przez lekarza orzecznika, osoba zainteresowana może zostać wezwana do dostarczenia dodatkowych badań lub konsultacji specjalistycznych, niezbędnych do ustalenia jej stopnia niepełnosprawności. O terminie wyznaczonego posiedzenia składu orzekającego oraz ewentualnych konsultacji specjalistycznych, osoba niepełnosprawna jest zawiadamiana na 7 dni przed dniem jego rozpatrzenia. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.

      W przypadku, gdy stan zdrowia osoby orzekanej uniemożliwia jej przybycie na komisję, a dostarczona dokumentacja pozwala na ocenę jej stanu zdrowia bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, lekarz orzecznik może wydać decyzję w takiej sprawie zaocznie. Brak dokumentacji u osoby niezdolnej do udziału w posiedzeniu składu orzekającego, może być uzasadnieniem do odbycia komisji w miejscu pobytu osoby orzekanej, celem umożliwienia zbadania jej przez lekarza orzecznika.

      Orzeczenie jest wydane osobie zainteresowanej do 14 dni od dnia posiedzenia składu orzekającego. Osoba zainteresowana odbiera orzeczenie osobiście, legitymując się dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym jej identyfikację, bądź przez osobę trzecią, posiadającą pisemne upoważnienie do odbioru dokumentu. Orzeczenie nie odebrane, jest wysyłane osobie zainteresowanej pocztą, za potwierdzeniem odbioru.

b) Wydanie orzeczenia po raz kolejny :

Osoba posiadająca status osoby niepełnosprawnej może złożyć ponownie wniosek w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności tylko w dwóch przypadkach:

  • Jeśli zbliża się koniec terminu ważności posiadanego orzeczenia; zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm./ osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z ponownym wnioskiem, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia;
  • Jeśli nastąpiła zmiana w stanie zdrowia osoby orzeczonej – w każdej chwili (§ 15 ust. 1 w/w rozporządzenia)
W obu przypadkach należy postąpić tak samo, jak przy pierwszorazowym składaniu wniosku, ale dokumentację należy dołączyć tylko tą, która przybyła od poprzedniej komisji (w pierwszym przypadku) oraz która wskazuje na możliwość pogorszenia stanu zdrowia (w drugim przypadku).

c) Wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień:

Komplet dokumentów powinien zawierać:

1) dokumentację medyczną,

2) orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,

3) inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień.

Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane
na odpowiednim i aktualnym druku.

Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00