Procedura administracyjna dot. wydania orzeczenia

 1. Przyjęcie wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, do ulg i uprawnień,
  - dokonanie wpisu do książki kancelaryjnej, z oznaczeniem daty, nr i rodzaju wpływu wniosku,
  - przybicie daty przyjęcia wniosku: na pierwszej stronie z podpisem osoby przyjmującej.
 2. Przekazanie wniosku przewodniczącej / sekretarzowi Zespołu celem dokonania weryfikacji formalno–prawnej.
 3. Przekazanie wniosku do pracownika obsługi administracyjnej Zespołu celem zarejestrowania w EKSMOoN (Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Osób Niepełnosprawnych)
 4. W przypadku ponownego wniosku wyszukanie akt sprawy w archiwum.
 5. Wpisanie wniosku do rejestru wniosków.
 6. Wystąpienie do ZUS o potwierdzenie prawomocności wydanego orzeczenia w przypadku złożonego wniosku do ulg i uprawnień.
 7. Przekazanie dokumentów do przewodniczącej Zespołu:
  - skierowanie wniosku do lekarza zgodnie z posiadanymi schorzeniami chorobowymi,
  - dokonanie przez lekarza oceny kompletności wniosku, pod względem medycznym i wskazanie dokumentacji medycznej, o którą powinien być uzupełniony wniosek.
 8. W przypadku, gdy wniosek został uznany za kompletny ustalenie składu orzekającego i daty posiedzenia.
 9. Pisemne powiadomienie zainteresowanego o terminie posiedzenia składu orzekającego.
 10. Przygotowanie dokumentów na posiedzenie składów orzekających.
 11. Przekazanie dokumentów na posiedzenie składu orzekającego:
  a) przewodniczącemu składu orzekającego, w celu ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, poprzez:
  - przeprowadzenie bezpośredniego badania lekarskiego,
  - przeanalizowanie dostarczonej dokumentacji medycznej,
  b) wyznaczonemu członkowi (psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) celem przeprowadzenia wywiadu.
 12. Sporządzenie pisemnej oceny stanu zdrowia przez przewodniczącego składu orzekającego oraz członka zespołu, uczestniczących w składzie orzekającym, a także protokołu z posiedzenia składu orzekającego.
 13. Techniczne przygotowanie orzeczenia przez pracownika obsługi administracyjnej, w oparciu o bazę EKSMOoN.
 14. Podpisanie orzeczenia przez wyznaczony skład komisji orzekającej.
 15. Dokonanie niezbędnych wpisów w rejestrze wniosków.
 16. Wydanie orzeczenia osobie zainteresowanej, w wybranej przez nią formie:
  - bezpośrednio do ręki lub korespondencyjnie.
 17. Zarchiwizowanie dokumentacji orzeczniczej.
Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00