Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Dane osobowe mogą być udostępniane w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, zawierający informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych, podstawę prawną do ich uzyskania oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.


Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00