Załatwianie spraw dotyczących wydania
legitymacji osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze rozpatruje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wnioski takie składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w siedzibie Zespołu, po uprawomocnieniu orzeczenia.

Uwaga!

Przy wystawianiu zaświadczeń o prawomocności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności stosuje się odpowiedni przepis z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego.

„…
Rozdział 10
Terminy

Art. 57.§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu…”

W związku z powyższym, obliczając prawomocność orzeczenia, zaczynamy liczyć 14 dni, od dnia następnego, po jego odbiorze.

Do wniosku dołącza się:

  • kopię orzeczenia, w przypadku orzeczenia wydanego przez inny Zespół
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Legitymację odebrać należy osobiście lub przez pisemnie do tego upoważnioną osobę za okazaniem dokumentu tożsamości, w indywidualnie ustalonym terminie podczas składania wniosku. Duplikat legitymacji można odebrać po 7 dniach od dnia złożenia wniosku.

Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00