Uprawnienia wynikające z posiadania
legitymacji osoby niepełnosprawnej


A. Ulgi lokalne

Źródło:
Załącznik do Uchwały
Nr 0101.XIV.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zniżki na przejazdy MZK Jelenia Góra (linie normalne)

Prawo do przejazdów BEZPŁATNYCH przysługuje:

  1. dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia i towarzyszącemu im opiekunowi - na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  2. młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym uczącej się (od 16 do 24 roku życia) lub studiującej (od 16 do 26 roku życia) na podstawie legitymacji szkolnej (studenckiej) i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym;
  3. osobie posiadającej ważne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidzkiej lub posiadającej orzeczenie lekarza orzecznika ZUS w sprawie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub posiadającej orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawie znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia – a także opiekunowi towarzyszącemu osobom wymagającym opieki innej osoby oraz wskazania opiekuna przez osobę wymagającą opieki;
  4. osobie niepełnosprawnej z tytułu narządu wzroku (symbol niepełnosprawności 04-O) w stopniu umiarkowanym – na podstawie dokumentu tożsamości i ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Prawo do przejazdów Z ULGĄ LOKALNĄ przysługuje:
  1. osobom o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgi - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia, tj.:
    • - osobom z orzeczonym stopniem lekkim ( wszystkie symbole niepełnosprawności)
    • - osobom z orzeczonym stopniem umiarkowanym z przyczyn innych niż choroby narządu wzroku;
  2. dzieciom i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, nie objętym obowiązkiem szkolnym wskutek niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej.


B. Ulgi krajowe

Załącznik do obwieszczenia Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 października 2002 r. (poz. 1440)
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.


Ulgi na przejazdy PKP/PKS

Art. 1a.
Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów.

Art.2.1
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:

1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz osoby studiujące dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 26 roku życia– na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Art. 4.
1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji ( ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00