ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

      Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności – w stosunku do dzieci przed 16-tym rokiem życia – oraz o stopniu niepełnosprawności w stosunku do osób powyżej 16 roku życia.
Swoim działaniem Zespół obejmuje Miasto Jelenią Górę oraz Powiat Jeleniogórski.

Działalność Zespołu polega przede wszystkim na:

  • przyjmowaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • ocenie stopnia naruszenia sprawności organizmu i ograniczeń, jakie ono powoduje w samodzielnej egzystencji, zatrudnieniu, funkcjonowaniu społecznym oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, w oparciu o kryteria orzecznicze,
  • wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wydawaniu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
  • prowadzeniu dokumentacji, w zakresie realizowanej działalności.
Zespół działa poprzez składy orzekające, składające się z lekarza – przewodniczącego składu orzekającego oraz członka składu orzekającego – doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga (w zależności od celu, dla którego wydawane są orzeczenia)
Ostatnia aktualizacja strony:
2015-06-26 09:58:44