ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

      Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie orzekania:
  • o niepełnosprawności - w stosunku do dzieci przed 16-tym rokiem życia;
  • o stopniu niepełnosprawności - w stosunku do osób powyżej 16 roku życia.

Swoim działaniem Zespół obejmuje Miasto Jelenią Górę oraz Powiat Jeleniogórski.

Działalność Zespołu polega przede wszystkim na:

  • przyjmowaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, do ulg i uprawnień,
  • ocenie stopnia naruszenia sprawności organizmu i ograniczeń, jakie ono powoduje w samodzielnej egzystencji, zatrudnieniu, funkcjonowaniu społecznym oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, w oparciu o kryteria orzecznicze,
  • wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wydawaniu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
  • prowadzeniu dokumentacji, w zakresie realizowanej działalności.
Zespół działa poprzez składy orzekające, składające się z lekarza – przewodniczącego składu orzekającego oraz członka składu orzekającego – doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga (w zależności od celu, dla którego wydawane są orzeczenia)


W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, od 1 lipca 2014 r. Zespół realizuje zadanie związane z wydawaniem kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, jak i uprawnionym placówkom.

W myśl nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zadanie związane z wydawaniem kart parkingowych zostało powierzone przewodniczącym zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00