ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

      Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie orzekania:
 • o niepełnosprawności - w stosunku do dzieci przed 16-tym rokiem życia;
 • o stopniu niepełnosprawności - w stosunku do osób powyżej 16 roku życia.

Swoim działaniem Zespół obejmuje Miasto Jelenią Górę oraz Powiat Jeleniogórski.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach ww. oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych przez osobę wnioskującą,
 • kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka,
 • ocena stopnia naruszenia sprawności organizmu i jej konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. w oparciu o ustalone w przepisach prawa kryteria,
 • rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wydawanie kart parkingowych,
 • rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze działalnością Zespołu,
 • udzielanie wyczerpujących i kompetentnych informacji dotyczących: działalności Zespołu i przysługujących niepełnosprawnym ulg i uprawnień.
Zespół działa poprzez składy orzekające, składające się z lekarza – przewodniczącego składu orzekającego oraz członka składu orzekającego – doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga (w zależności od celu, dla którego wydawane są orzeczenia).

W myśl nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zadanie związane z wydawaniem kart parkingowych zostało powierzone przewodniczącym zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00