1. Pojęcie odwołania


  Odwołanie jest instytucją procesową należącą do podstawowych środków zaskarżenia decyzji administracyjnych i stanowi jedno z podstawowych praw zagwarantowanych w Konstytucji.

  Art. 78 Konstytucji stanowi, iż „Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydawanych w I instancji”.

 2. Postępowanie odwoławcze przez zespołem orzekającym o niepełnosprawności.


  Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia I instancji wnosi odwołanie do właściwego organu II instancji. W każdym orzeczeniu określającym status niepełnosprawności znajduje się pouczenie:


  „Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia”.


  Art. 128 kpa stanowi, iż: „Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, ze strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji” jednakże zespół orzekający może zmienić orzeczenie jedynie w tej części, z której niezadowolona jest osoba zainteresowana. W związku z powyższym zaleca się skonkretyzowanie zarzutów, gdyż jest to warunkiem zmiany orzeczenia.

  Powiatowy Zespół działając na podstawie art. 132 Kpa ma prawo do dokonania samokontroli, czyli ponownej weryfikacji akt. Po uwzględnieniu zarzutów strony decyzja może być zmieniona na korzyść strony, w pozostałych przypadkach, czyli utrzymania decyzji w mocy, akta zostają przesłane do organu orzeczniczego II instancji.


  Powiatowy Zespół zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni.

 3. Niedotrzymanie terminu


  Odwołanie złożone po terminie jest bezskuteczne. Akta sprawy wraz z zaskarżeniem będzie przesłane do organu II instancji, który zbada okoliczności niedotrzymania ustawowego terminu.

 4. Skutki postępowania odwoławczego


  Art. 139 Kpa stanowi, iż

  „Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja:
  • rażąco narusza prawo lub
  •  rażąco narusza interes społeczny”.

   Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
EPUAP: /Orzecznictwo-JG/SkrytkaESP
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.